Akdeniz Üniversitesi

Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL VE MEDİKAL UYGULAMALAR

MİKRODALGA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

c) Merkez (EMUMUAM): Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Antalya merkezli, uluslararası araştırmacıların dahil olabileceği bir mikrodalga merkezi olmak için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Mikrodalga ve mikrodalga teknolojileri ile medikal, gıda/tarım ve endüstriyel alanlarda uygulama ve araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yerel ihtiyaçlar başta olmak üzere ulusal düzeyde bu konulardaki talepleri karşılamak,

c) Farklı disiplinlerde ihtiyaç duyulan mikrodalga uygulamalarına ilişkin araştırma projeleri geliştirerek uygulanmasını sağlamak,

ç) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ileri düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

d) Medikal ve endüstriyel mikrodalga araştırma konularında ileri düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak,

e) Uygulamalı mikrodalga, uygulamalı elektromanyetik, uygulamalı anten ve plazma bilimlerinde çalışan araştırmacılara, istediklerinde, bilimsel standartlar içinde yardım ve destek sağlamak,

f) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lisans düzeyinde öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bunun için gerekli imkanları sağlamak,

g) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik, konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve bu faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

ğ) Yurt içinde ve dışında benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

h) Merkezin araştırmaları için gerekli imkanları arttırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Medikal endüstri uygulamalarıyla ilgili olarak;

1) Biyoelektromanyetik alanında araştırmaların yürütülmesi,

2) Kanserli hücre tedavisine dönük Darbeli Işıma Anteni –DIA (Impulse Radiating Antenna–IRA) tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmesi,

3) Elektrocerrahi (RF/MD yöntemleri ile burun eti yok etme, yüz gerdirme ve benzeri) tekniklerin geliştirilmesi,

4) Cerrahi amaçlı vücut içi uygulamalara dönük anten ve prop tasarımlarının gerçekleştirilmesi,

5) RF/MD ısıtma temelli tedavi yöntemlerine dönük cihazların geliştirilmesi,

6) MD kontrollü vücut içi stimülatör sistemlerinin geliştirilmesi,

7) Medikal cihazlarda, öncül EMC uyumluluk testlerinin gerçekleştirilmesi konularında gerekli araştırma çalışmalarını yapmak,

b) Klasik endüstriyel uygulamalarıyla ilgili olarak;

1) Pamuk, ağaç/orman endüstrisi için RF kurutma sistemlerinin tasarlanması,

2) Metal sanayi için indüksiyon sistemlerinin tasarlanması,

3) Gıda saklama endüstrisinde, RF/MD sterilizasyon sistemlerinin tasarlanması konularında gerekli araştırma çalışmalarını yapmak,

c) Gıda/tarım endüstrisi uygulamalarıyla ilgili olarak;

1) Endüstriyel yemek (Cathering) ısıtma,

2) Hazır gıda sterilizasyonu,

3) Tohumlarda çimlenmenin hızlandırılarak, ürüne dönme süresinin kısaltılması,

4) Toprak tavlanması ve RF yöntemlerle tarlalarda seçilen bakterilerin ayıklanmas konularında gerekli araştırma çalışmalarını yapmak,

ç) Bilimsel eğitim ve konferans faaliyetleri konularında;

1) Bölge ve ülke düzeyinde mikrodalga uygulamaların kullanım potansiyelinin belirlenmesi ve mevcut talebin karşılanması için çalışmalar yapmak, fizibilite raporları hazırlamak,

2) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından araştırılması istenen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak,

3) Konu ile ilgili yapılacak bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

4) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluş ve özel kişilerle işbirliği yapmak,

5) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınlarda bulunmak,

6) Merkezin faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; elektromanyetik, biyoelektromanyetik, elektromanyetik uyumluluk, mikrodalga ve mikrodalga antenler ile bunların uygulamalarına ilişkin araştırmalar ve yayınlar yapmış, tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı, Yönetim Kurulundaki öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yaptırmak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak,

f) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanları ile ilgili (elektrik, elektronik, mekatronik, haberleşme, bilgisayar, biyomedikal, malzeme, plasma ve nanoteknoloji) alanlardan her hangi birinde çalışmalar yürüten ve bu bölümlerde tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak,

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da görüşlerini alarak değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Ulusal - uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir, Üniversitenin Ziraat Fakültesinden bir, diğer üniversitelerden bir ve istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, başvuru yapan veya üye olmak üzere davet edilen kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak,

b)Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,

c) Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Özeti: Yönetmelik

Anahtar Kelimeler:İLETİŞİM:Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi 07058 Antalya